سازماندهي منابع

این واحد وظیفه  سازماندهی، فهرست نویسی و رده بندی كتابهای كتابخانه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در كشور هدف،  ثبت كامپیوتری كتابهای كتابخانه، آموزش اصول كتابداری  كتابدار، تجهیز كلیه كتابخانه به نرم افزار مدیریت كتابخانه و نرم افزار نمایه نشریات و راه اندازی و یكسان سازی  بانك اطلاعاتی كتابخانه های خارج از كشور و بطور كلی سازماندهی هر گونه اطلاعات و پشتیبانی از كتابخانه های اقماری سازمان (رایزنی های فرهنگی) در خارج از كشور  را به عهده دارد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.