تجهیز و منابع کتابخانه

در این بخش به منظور ساماندهی و  تأمین منابع اتاق های ایران و كتابخانه های رایزنیهای فرهنگی ج.ا.ایران و مراكز تحقیقات ج. ا. ایران و  سایر مراكز علمی فرهنگی معتبر در خارج از كشور پس از  نیازسنجی اطلاعات مخاطبان ، فهرست منابع  موردنیاز در چارچوب شیوه نامه ارزیابی ، انتخاب و خرید كتاب به ترتیب اولویت كشورها  تهیه و ارسال می گردد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.